Призыв к международному дню действий против строительства АЭС в Беларуси (переводы)

Призыв к международному дню действий 26 апреля был переведен на ряд европейских языков.

Мы призываем всех заинтересованных людей распространять эти призывы как можно шире по иностранным информационным каналам (Индимедиа, форумы, блоги, рассылки, печатные издания). Если вы сможете перевести призыв на любой другой язык – присылайте перевод нам.

 

АНГЛИЙСКИЙ

A call out for common actions against the construction of a new nuclear power station in Belarus. 26 April the day of Chernobyl nuclear accident.

Present-day Belarus is a post soviet country, on which territory a regime, police state in form and neoliberal in essence, fortified its position. For already 14 years the country is run by one and the same person  Alexander Lukashenko, a populist at the beginning of his governing and openly pursuing antisocial reforms now.
The freedom of speech, freedom of the press, freedom of assembly is not about our country. These basic values as well as the political opposition are suppressed. Peaceful gatherings dispersions, political trials, preventive detentions all this has become a norm of political practice in Belarus.

A few years ago the ruling top started to consider another venturesome project the construction of a nuclear power station (NPS). Lukashenko took a decision regardless of the public wishes and common sense. The
decision was made with the active support of the international nuclear lobby. The construction is to be undertaken by a Russian corporation Rosatom. It is to be held in a seismically active zone, in a dozen
kilometers away from Lake Naroch the largest lake in Belarus, which is ecologically unique for our country and is a tourists and holiday-makers attraction. On the construction will be spent $4 billion,  which otherwise
could be outlaid for alternative energy means development.

But the above-listed points pale before the fact that Belarus shared 70% of radioactive contamination after Chernobyl nuclear accident. But the government and the president are absolutely not concerned about that. They want to create a delayed-action bomb in the country, where one third of the territory is unfit for farming and berries/mushrooms gathering.

We, Antinuclear resistance, an anarchy group, come out against nuclear power engineering on the whole and against the NPS construction specifically in Belarus. A part of political forces in Belarus, including
opposition, supported the NPS construction. Unlike them we do not believe in NPS safety irrespective of the political regime, within which it is functioning and being constructed. Our activity is based upon
non-authoritarian principles, we do not cooperate with any political parties on a regular base, but with ecological organizations and grassroots initiatives.

On 26 April, the anniversary of the Chernobyl nuclear accident, an annual demonstration Charnobylski Shlah (The Chernobyl Path) takes place in commemoration of the accident and the people who fell the immediate and lingering victims of it. Starting with the year of 1996 anarchists take part in the demo with ecological and antinuclear slogans. But nowadays the demonstration, instead of just mourning and commemorative event, is
gaining a protest mood: in the country, where dozens of thousands people have died as a result of the nuclear accident aftermaths and hundreds of thousands have acquired accident-caused illnesses or become handicapped, a new NPS is to be constructed! And that is done according to the common regulations of an authoritarian police state not asking the peoples opinion, but just confronting them with the fact.

On 26 April we will again take a most active part in the Charnobylski Shlah (The Chernobyl Path), well try to pass along to everyone our clear antinuclear position, will inform as many people as possible of the
approaching danger. But now it is not enough! As an instrument of struggle against the state lawlessness we rely on the international support. We urge anarchists, environmentalists, antiauthoritarians of the world to
carry out solidarity actions on 26 April 2009. We call for a decentralized day of action of any form, which could help people learn something about our problem and stop the impudent authority and their sponsors from IAEA.

If you already take actions on 26 April on your local problems concerning nuclear power engineering, please put on your list the demand for abolition of the NSP construction in Belarus. You are also welcome to
participate in The Chernobyl Path in Minsk and other actions in Belarus.

Together we will be able to stand up for the right for life on a clean and ecologically safe planet!

If you have any intention to make solidarity actions with the Belarussian antinuclear movement or participate in the demonstration in Belarus please contact us:

antiatombel@riseup.net

Spread out the call out through any accessible for you information channels.

ФИНCКИЙ

Kutsu yhteiseen toimintaan uuden ydinvoimalan rakentamista vastaan Valko-Venäjällä

26 Huhtikuuta, Tsernobylin ydinvoimala-onnettomuuden vuosipäivänä.

Tämän päivän Valko-Venäjä on post-neuvostoliittolainen maa, jonka alueella muuan hallitus, muodoltaan poliisivaltio ja sisällöltään neoliberaali, on lujittanut valta-asemansa. Jo 14 vuoden ajan maata
pyörittää yksi ja sama henkilö, Aleksander Lukasjenko, hallituskaudensa alussa populisti ja nyt avoimesti ajamassa antisosiaalisia uudistuksia. Maassamme ei ole sananvapautta, julkaisuvapautta eikä kokoontumisvapautta. Näitä perusoikeuksia, kuten myös poliittinen oppositio, poljetaan. Rauhallisten
kokoontumisten hajoittamiset, poliittiset oikeudenkäynnit, ehkäisevät pidätykset, kaikki nämä ovat poliittisen käytännön arkipäivää Valko-Venäjällä.

Muutamia vuosia sitten hallitsevat tahot alkoivat harkitsemaan uuden ydinvoimalan rakentamista. Tätä päätöstä teki Lukasjenko piittaamatta kansalaisten toiveista, perusjärjestä puhumattakaan.
Päätöstä tuki aktiivisesti kansainvälinen ydinteollisuuden lobbauskoneisto. Rakennustyön tulee tekemään venäläinen yhtiö Rosatom. Tuleva sijainti on seismisesti epävakaalla alueella, muutama kymmenen kilometriä Narochin järvestä, Valko-Venäjän suurin järvi, joka on maassamme ekologisesti ainutlaatuinen ja myös turisti- ja vapaidenvieton kohde. Rakennustyöhön kulutetaan dollareissa 4 miljoonaa, joita voisi muulloin sijoittaa vaihtoehtoisen energian kehittämishankkeisiin.

Mutta yllä lueteltuja seikkoja päihittää se tosiasia että Valko-Venäjä sai 70 prosenttia Tjernobylin ydinvoimala-onnettomuuden radioaktiivisista saasteista. Mutta hallitusta ja presidenttiä se
ei huoleta. Ne haluavat tuoda tällaisen aikapommin maahan, jonka maa-alalta kolmannes on soveltumaton viljelyyn tai marjan- ja sientenkeruun.

Me, Ydinvoimanvastainen Vastarinta, anarkistiryhmä, otamme kantaa ydinteollisuutta vastaan kokonaisuudessaan ja ydinvoimalan rakentamista Valko-Venäjällä vastaan. Osa poliittisista voimista
Valko-Venäjällä, muun muassa oppositio, tuki ydinvoimalan  rakentamista. Toisin kuin he emme usko ydinteollisuudenturvallisuuteen, riippumatta poliittisesta hallinnosta jonka puitteissa sitä pyöritetään ja rakennetaan. Toimintamme perustuu ei-auktoritaarisille periaatteille, emme tee yhteistyötä poliittisten
puolueiden kanssa, vaan ympäristöjärjestöjen ja ruohonjuurialoitteiden kanssa.

26 Huhtikuuta, Tjernobylin ydinonnettomuuden vuosipäivänä, pidetään vuosittain mielenosoitus nimellä Charnobylski Shlah (Tsernobylin Tie) muistoksi ihmisille jotka joutuivat sen välittömiksi ja pidemmän aikavälin uhreiksi. Vuodesta 1996 alkaen anarkisteja on ottanut siihen osaa ekologisilla ja ydinvoimanvastaisilla
iskulauseilla. Mutta nykyään mielenosoitukseen, sen sijaan että olisi vain suru- ja muistotilaisuus, on syntymässä protestihenkeä: maassa jossa kymmeniä tuhansia ihmisiä on kuollut seurauksena
ydinvahingosta ja satojatuhansille on aiheutunut siitä sairauksia tai vammaisuutta, ollaan rakentamassa uutta ydinvoimalaa! Ja tämä tietenkin tehdään auktoritaarisen poliisivaltion tavanomaisella logiikalla, kysymättä kansalta mielipiteitä, sanellen vaan heille päätöstä tosiasiana.

26 Huhtikuuta tulemme taas ottamaan hyvinkin aktiivisesti osaa Tsernobylin Tiehen: yritämme viestiä kaikille meidän selkeä ydinvoimavastainen kantamme, sekä tiedottaa mahdollisimman monille lähestyvästä uhkasta. Mutta nyt se ei ole tarpeeksi! Taistelun välineenä valtion laittomuutta vastaan nojaamme kansainväliseen
tukeen. Kehotamme anarkistit, luonnonpuolustajat, antiautoritaariset kaikkialla maailmassa tekemään solidaarisuuden aktioita 26.4.2009. Kutsumme hajautetun vapaamuotoisen toiminnan päiväksi, jotta ihmiset voisivat oppia meidän ongelmasta ja pysäyttää ylimielinen valtiovalta ja sen sponsorit IAEA:sta. Jos
muutenkin toimit 26 Huhtikuuta paikallistenne ydinteollisuus-ongelmienne piirissä, pyydämme teitä lisäämään vaatimuksiinne Valko-Venäjän Ydinvoimalahankkeen lakkauttaminen. Olet myös tervetullut
osallistumaan Tsernobylin Tiehen Minskissä ja muihin aktioihin Valko-Venäjällä.

Yhdessä voimme nousta puolustamaan oikeutta elää puhtaalla ja ekologisesti turvallisella planeetalla!

Jos sinulla on aikomuksia toimia solidaarisuudessa Valkovenäjän ydinvoimanvastaisen liikkeen kanssa, tai ottaa osaa mielenosoitukseen Valkovenäjällä, ota meihin yhteyttä:

antiatombel (at) riseup.net

Levitä kutsua kaikenlaisiin sinun ulottuvissa oleviin
tiedotuskanaviin, ja käännä se mielellään myös muille kielille.

НЕМЕЦКИЙ

 Aufruf zur Demonstration gegen den Bau eines Atomkraftwerkes in Wei?russland (Belarus)

Wir rufen alle Genossen dazu auf, sich am 26 April, Tag der Tschernobyl-Katastrophe, mit den Menschen in Belarus zu solidarisieren und gegen den Bau eines Atomkraftwerkes in Belarus zu protestieren.
Das heutige Wei?russland (Belarus) postsowjetisches Land, auf einem Gebiet was haltbar in feste Hande gelangt ist, ist in der Form eines Polizeistaates und neoliberal im Wesen. Schon 14 Jahre lang regiert ein und derselbe Mensch
das Land.
Am Anfang seiner Direktion war er Populist, doch nun ist er offen fur antisoziale Reformen.
Meinungsfreiheit, Presse, Demonstrationen- all dass, ist nicht uber dieses Land.
All diese grundlegenden Werte, sind unterdruckt, genau so wie der politische Widerstand. Repressive Auflosung friedlicher Demonstrationen, politische Prozesse, praventive Verhaftungen. All das ist eine Norm in der politischen Praxis des belarussischen Staates geworden.

Die herrschende Elite hat einige Jahre zuruck, angefangen uber die Realisierung des nachstfalligen abenteuerlichen Projektes zu sprechen –
der Bau des Atomkraftwerkes. Lukaschenko hat die Entscheidung getroffen, dass ein Atomkraftwerk gebaut wird, ohne die gesellschaftliche Meinung anzuhoren.
Die Entscheidung wurde zugestimmt in Gegenwart der aktiven internationalen Atomlobby. Mit dem Bau des Atomkraftwerkes in Belarus, wird sich die russische Korporation beschaftigen. Gebaut wird in einer aktiven Zone, wo Erdbebenwellen moglich sind, was 10-30 Kilometer vom See entfernt ist. Dieser, ist der allergro?te und okologisch gesehen, der einzigartigste See in ganz Belarus. Der See liegt in einem Waldgebiet und ist ein Erholungs-, und Urlaubsgebiet fur tausende Belarussen.
Auf den Bau des Atomkraftwerkes wird nicht weniger, als vier Millionen Dollar ausgegeben. Dieses Geld konnte man fur alternative Energien verwenden.
Aber die oben genannten Grunde werden nicht angeschaut und unterscheiden sich mit der allgemeinbekannten Tatsache, dass durch den Unfall des Atomkraftwerkes in Tschernobyl 1986, 70% von Belarus radioaktiv verschmutzt wurde.
Doch den Staat und den Prasidenten von Wei?russland macht es gar keine Sorgen. Sie wollen im Land eine Zeitzunderbombe schaffen. Bis heute darf man, auf ein Drittel des ganzen Territoriums von Belarus, in den Waldern immer noch keine Pilze, Beeren sammeln und auf den Feldern keine Landwirtschaft betreiben.

Wir der Anti-Atom-Widerstand, eine anarchistische Gruppe, protestieren gegen jegliche atomare Energie im Ganzen und sind konkret gegen den Bau von einem Atomkraftwerk auf dem Gebiet von Belarus.
Ein Teil des politischen Widerstandes, >die Opposition<, hat den Bau des Atomkraftwerkes unterstutzt. Wir tun uns unterscheiden von denen, weil wir nicht in die Sicherheit, sprich die Ungefahrlichkeit des Atomkraftwerkes glauben, unabhangig davon von welchem Regime sie gebaut wird oder wie sie funktioniert. Unsere Aktivitat wird auf nicht autoritaren Prinzipien gegrundet. Wir arbeiten auf der Grundlage, nicht mit Parteien zusammen, sondern nur mit okologischen unabhangigen Organisationen und offentlichen Initiativen. Am 26. April, am Tag des Jahrestages der Tschernobyl-Katastrophe fuhren wir jahrlich eine Demonstration (der Tschernobyl Marsch) in Minsk(Hauptstadt von Belarus) durch. An diesem Tag erinnern wir an das schreckliche Ereignis und an die Menschen, die ihr Leben im Kampf mit den Folgen, gelassen haben. Seit dem Jahre 1996 nehmen die Anarchisten mit okologischen und Antiatom-Parolen, an der Demonstration teil. Heute ist es eine Demonstration mit dem Inhalt des Trauer- Gedenkens und ist ein sinnvoller Protest, da in diesem Land, wegen der Folgen des Unfalles, zehntausende Menschen gestorben sind und hunderttausende erkrankt sind oder Invaliden wurden. Trotz der wahren Fakten, wollen sie ein neues Atomkraftwerk bauen. Sie tun es nach allen Regeln des autoritaren Polizeistaates und die dort lebenden Anwohner in dem Gebiet, wurden nicht mal gefragt, sondern wurden vor vollendete Tatsachen gestellt. Am 26. April 2009 werden wir von neuem aktiv am Tschernobyl-Marsch teilnehmen, werden uns bemuhen, unsere deutliche antiatomare Position allen zu zeigen und wir werden es versuchen, moglichst viele Leute uber die kunftige Gefahr zu informieren. Doch nun wird es wenig sein. Als das Werkzeug des Kampfes gegen staatliche Willkur, rechnen wir mit der internationalen Solidaritat. Wir rufen alle Anarchisten, Okologen und alle anderen Leute auf der ganzen Welt dazu auf, den 26. April 2009 Solidaritat-Demonstrationen entweder mit der antiatomaren Bewegung Wei?russlands oder in euren Landern durchzufuhren, z.B vor der belarussischen Botschaft oder vor dem belarussischen Konsulat. Wir rufen zum dezentralisierten Tag der Handlungen in jeder beliebigen Form auf, die helfen wird, dass Leute uber unser Problem und uber die unverschamte Regierung und ihre Sponsoren IAEA (International Atomic Energy Agency), alles erfahren und wenn es moglich ist, sie zu stoppen. Wenn ihr am 26. April eine Demonstration mit euren lokalen Problemen veranstaltet, nehmt doch die Forderung mit rein, den Plan ein neues Atomkraftwerk in Belarus, aufzuheben. Ihr konnt genau so am Tschernobyl-Marsch in Minsk und anderen Demonstrationen in Belarus teilnehmen. Zusammen konnen wir kampfen, fur das Recht aufs Leben in einem rein sauber okologischen und sicheren Planeten! Wenn ihr vor habt eine Solidaritats-Demonstration fur die antiatomare Bewegung zu veranstalten oder an der Antiatom-Demonstration in Minsk teilzunehmen, dann bitten wir euch, es uns mitzuteilen an folgende Adresse:  black_a@riseup.net (hier bitte nur auf Deutsch oder Russisch) an:  antiatombel@riseup.net (auf Englisch und Russisch) Gebt diesen Aufruf zur Soli-Demo, wenn moglich an alle Kontaktadressen und Seiten weiter. Solidaritat ist eine Waffe

 

ЛИТОВСКИЙ

Šiandienos Baltarusija – post-sovietinė šalis, kurios teritorijoje įsigalėjo policinis savo forma bei neo-liberalus savo esme režimas. Jau 14 metų valstybę valdo vienas ir tas pats žmogus – Aleksandras Lukašenka, savo valdymo pradžioje buvęs populistu, o dabar atvirai vykdants anti-socialines reformas.

Žodžio, spaudos, susirinkimų laisvė – visa tai negali būti pasakyta apie mūsų šalį. Šios pagrindinės vertybės yra prispaustos, panašiai kaip ir politinė opozicija. Taikių demonstracijų išvaikymai, politiniai teismai, prevenciniai areštai – visa tai tapo Baltarusijos valstybės politinės praktikos norma.
Prieš keletą metų šalies valdantis elitas pradėjo kalbas apie dar vienos avantiūros realizavimą – AE statybas. Lukašenka priėmė sprendimą statyti AE, prieštaraudamas visuomenės nuomonei bei sveikam protui. Sprendimo priėmimui turėjo įtakos ir tarptautinės branduolinės bendruomenės parama. Statyboms vadovaus Rusijos korporacija „Rosatom“. Jos vyks seismiškai aktyvioje zonoje, keliasdešimt kilometrų nuo ežero Naroč – Baltarusijos didžiausio ežero, kuris ekologiškai yra unikalus mūsų šaliai. Statyboms bus skirta ne mažiau nei 4 mlrd. dolerių, kurie galėtų būti investuoti į alternatyvią energetiką.
Bet ankščiau paminėtos priežastys nublunka palyginus su visuotinai žinomu faktu: Baltarusijai teko 70% radiacinės taršos Černobylio AE avarijos pasekmėje. Bet tai nejaudina vyriausybės ir Baltarusijos prezidento. Jie trokšta sukurti lėto veikimo bombą šalyje, kurios trečdalio miškuose iki šiol negalima rinkti grybų ir uogų, o laukuose – užsiiminėti žemės ūkiu.
Mes – anarchistų grupė „Antiatomnoe soprotivlenie“ pasisakom prieš atominę energetiką bendrai ir konkrečiai prieš AE statybas Baltarusijos teritorijoje. Dalis Baltarusijos politinių jėgų, įskaitant ir opozicines, parėmė AE statybas. Skirtingai nuo jų, mes netikim AE saugumu, nesvarbu kokiam politiniam režimui valdant jį statoma bei veikia. Mūsų veikla remiasi ne-autoritariniais principais. Mes neturim nieko bendro su jokia politine partija, bendradarbiaujam su ekologinėmis organizacijomis bei pilietinėmis iniciatyvomis.
Balandžio 26, Černobylio katastrofos paminėjimo dieną, Baltarusijoje kasmet vyksta „Чарнобыльскі шлях” („Černobylio kelias“). Nuo 1996 metų anarchistai taip pat dalyvauja šioje demonstracijoje. Bet šį kartą demonstacija įgauna protesto formą: šalyje, kurioje dėl paskutinės avarijos mirė dešimtys tūkstančių žmonių, o dar šimtai tūkstančių susirgo ar tapo invalidais, vėl norima statyti AE! Ir tai daroma pagal visas autoritarinės policinės valstybės taisykles – neatsižvelgiant į visuomenės nuomonę, o pateikiant tautai faktus.
2009 metų balandžio 26tą mes eilinį kartą aktyviai dalyvausime „Černobylio kelyje“, pasistengsim parodyti žmonėms savo aiškią poziciją prieš AE statybas, informuosim kuo daugiau žmonių apie jų laukiančią grėsmę. Bet šį kartą to neužteks! Mes tikimės tarptautinės paramos, kurią norime panaudoti kaip įrankį kovoje su valdžios savivale. Mes kviečiame anarchistus, ekologus ir visus neabejingus pasaulio žmones 2009 metų balandžio 26tą solidarizuotis su Baltarusijos anti-branduoliniu judėjimu. Tą dieną kviečiame dalyvauti „Černobylio Kelyje“ Minske ir kitose renginiuose Baltarusijoje.

Kartu mes galime atsikovoti teisę gyventi švarioje ir ekologiškai saugioje planetoje.
Apie jūsų ketinimus rengti solidarumo su Baltarusijos anti-branduoliniu judėjimu akcijas arba dalyvauti akcijose Baltarusijoje prašome pranešti mums:
antiatombel [at] riseup.net


ИТАЛЬЯНСКИЙ


Un apello alle azioni contra la costruzione della centrale nucleare in Belarus. Il 26 aprile è il giorno del disastro di Chernobyl.

La Belarus di oggi è il paese postsovietico dove si è cementato il regime poliziesco per forma e neoliberale in sostanza. Gia 14 anni il paese viene governato per il medesimo uomo – Aleksandr Lukashenko, chi
al principio della sua presidenza era populista, e adesso attua apertamente le reforme antisociali.

Libertà di parola, di stampa, di riunioni…. non si puo neanche pensarci nella nostra Repubblica. Tutti i valori basici vanno schiacciati, e lo stesso succede con la opposizione politica. Le dispersioni di manifestazioni pacifiche, i processi politici, aresti preventivi sono diventati una norma in condurre la politica del stato
bielorusso.

Alcuni anni fa i circoli dirigenti hanno cominciato a parlare del prossimo progetto avventuristico – la costruzione della centrale nucleare. Lukashenko ha preso questa decizione nonostante l’opinione
pubblica e senso comune. La decizione era sostenuta per lobby pro-nucleare internazionale. La costruzione sarà effettuata per una impresa russa “Rosatom”. Il posto per la nucleare era scielto nella zona
sismicamente attiva a poche decine di kilometri dal lago Naroch- il lago più grande della Repubblica, ùnico in suo genere, un luogo di recreazione di migliaia di bielorussi. Si pianifica spendere non meno di
4 miliardi di dollari americani, i quali sarebbero spesi nel sviluppo dell’energetica alternativa.

Tutte le ragioni menzionate sopra non colpono tanto come un fatto noto a tutti – 70% delle sostanze radioattive sollevate in aria dall’esplozione sono caduti sul territorio della Repubblica di Belarus. Ma il governo e il stesso presidente preferiscono ignorarlo. Vogliono creare una bomba di azione ritardata nel paese dove nella terza parte del territorio finora non si può raccogliere bacche e funghi nei boschi, effettuare i lavori agricoli nei campi.

Siamo “La Resistenza antinucleare”, un gruppo anarchico. Protestiamo contra la energetica nucleare en generale e concretamente contra la costruzione della centrale nucleare in Belarus. La parte delle forze
politiche, incluso la “opposizione”, ha sostenuto la edificazione della nucleare. A differenza di loro noi non diamo credito alla sicurezza della nucleare, indipendentemente dal regime politico che la fa
costruire e funzionare. La nostra attivita si basa sui principi non autoritari. Non colaboriamo permanentemente con qualsiasi partito politico, soltanto con le organizzazioni ecologiche e iniziative sociali.

Ogni anno il 26 di aprile, nella ricorrenza dell’anniversario del disastro di Chernobyl, in Belarus si organizza il corteo “Charnobylcki shljah” (“Cammino di Chernobyl”) per far ricordare il avvenimento e la
gente che ha sacrificate le sue vite combatendo con le conseguenze  dell’incidente. A partire dal 1996 gli anarchisti participano nel questo corteo con le motto ecologiche e antinucleari. Però adesso la manifestazione invece di essere un corteo funebre si diventa una marcia  di protesta: ci indigna che nel paese, dove sono morte decine mille di gente e centinaie mille si sono ammalate o diventate invalide, pensino di construire una centrale nucleare! E voglono farlo secondo le regole di un stato poliziesco autoritario: senza chiedere l’opinione della popolazione. La gente era posta davanti al fatto compiuto.

Il 26 di aprile 2009 andiamo a participare di nuovo nel “Cammino di Chernobyl”, cercheremo di far sentire la nostra posizione antinucleare, per informare più gente del pericolo vicino. Ma non è sufficiente! Come
l’istrumento di lotta contra soprusi dello stato contiamo sul’appoggio internazionale. Chiamiamo a anarchisti, ecologisti e tutte le persone nel mondo non indifferenti a effettuare il 26 di aprile 2009 le manifestazioni di solidarietà con il movimento antinucleare bielorusso. Chiamiamo a un giorno decentralizzato delle azioni in tutte le forme, che facciano sapere alla gente del nostro problema e aiutino a fermare il governo e i sui sponsor dal International Atomic Energy Agency (Agenzia Internazionale di Energia Atomica). Se gia realizzate una azione il 26 di aprile sui vostri problemi locali legati all’energia atomica, includete alle sue insistenze il ritiro del provvedimento di contruire la centrale nucleare in Belarus. E anche potete participare
nel “Cammino di Chernobyl” a Minsk e nelle altre iniziative qui.

Insieme possiamo difendere il diritto a vivere in una pianeta limpida e ecologicamente sicura!

Se siete intenzionati a effettuare le azioni di solidarietà con il movimento antinucleare bielorusso o participare nell’manifestazioni qui in Belarus avvisateci:

antiatombel [at] riseup.net


ИСПАНСКИЙ

Convocatoria a los actos en contra de la construcción de la Nuclear en Bielorrusia. El 26 de abril es el día de la catástrofe en la Central Nuclear de Chernobyl.

La Bielorrusia de hoy es un país postsoviético, donde se ha establecido firmemente un régimen policial por su forma y neoliberal por su esencia. Durante ya los 14 años en el país gobierna la misma persona, Aleksandr Lukashenko, que al principio de su gobierno era populista y ahora es el que abiertamente realiza las reformas antisociales.

Libertad de expresión, de reuniones, de imprenta- todo eso no es sobre nuestro país. Tanto estos valores básicos como la oposición política están totalmente suprimidos. La imposibilidad de manifestaciones,
procesos políticos, riesgo de estar arrestado por la policía hoy es una norma de la política del estado bielorruso.
Hace unos años la élite gobernante empezó a hablar sobre la realización  de un proyecto, sobre la construcción de la Central Nuclear en Bielorrusia. Lukashenko tomó la decisión de construir la Nuclear en
contra de la opinión popular y el sentido común. La construcción la va a realizar la corporación rusa “Rosatom” cerca del Naroch, el lago más grande de Bielorrusia, es un sitio ecológico y un lugar de descanso para los bielorrusos. En la construcción se gastarán más de 4 millares de dólares, los que pueden gastarse con más provecho en el desarrollo delas energías alternativas.(renovables)

Pero todas estas causas arriba indicadas pierden su importancia al lado de este hecho: el territorio de Bielorrusia sufrió el 70% de la contaminación después de la catástrofe en la Central Nuclear de Chernobyl. Sin embargo, este hecho no les preocupa absolutamente al Gobierno ni al presidente de Bielorrusia. Ellos quieren crear una bomba de acción lenta en el país donde hasta ahora está prohibido recoger setas, bayas, no se puede realizar ninguna actividad agrícola en los campos.

Nosotros somos “LA RESISTENCIA ANTIATÓMICA”, grupo anárquico, estamos en contra de la energía nuclear en general y en concreto en contra de la construcción de la Central Nuclear en el territorio de Bielorrusia. Una parte de las fuerzas políticas, incluyendo “las de la oposición” apoyaron la construcción de la Nuclear. A diferencia de ellos, nosotros no creemos en la seguridad de la Nuclear en general, tengan los que tengan el poder político.

Nuestra actividad se basa en unos principios no autoritarios. Nosotros no colaboramos con los partidos políticos, sino con las organizaciones ecológicas y con las bajas iniciativas públicas.

El 26 de abril, el día del aniversario de la catástrofe en la Chernobyl, en Bielorrusia se organiza anualmente una manifestación “El camino de Cherbobyl” , conmemorando los acontecimientos y la gente que habían
perdido su vida en la lucha contra las consecuencias de la catástrofe. A partir del 1996, los anarquistas participan en esta acción con los lemas ecológicos y antinucleares. Sin embargo, hoy día esta manifestación en cuenta de tener el sentido de luto y conmemoración empieza a tener un sentido de protesta: en el país donde a raíz de esta catástrofe murieron decenas de miles de personas, cientos tuvieron enfermedades, se hicieron minusválidos, quieren volver a construir una Nuclear! Y lo hacen según todas las normas de un estado autoritario policial, sin preguntar la opinión de la población, solamente comunicando a la gente
la decisión tomada.

El 26 de abril volveremos a tomar parte en “El camino de Chernobil”, intentando explicar a todo el mundo nuestro punto de vista antinuclear, informar a la gente sobre un peligro que se acerca. Pero todo esto no
será suficiente! Nosotros contamos con la ayuda internacional como el arma de lucha contra los actos del Gobierno. Nosotros convocamos a los anarquistas, ecólogos, a toda la gente que no es diferente a este tema juntarse el 26 de abril de 2009 con nosotros en el acto antinuclear en Bielorrusia. Convocamos a los actos en cualquier forma que pueda ayudar a que la gente se entere del problema y parar a las autoridades y sus patrocinadores de MAGATE.

Si Uds. ya están planeando algún acto tratando de sus problemas locales para el día 26 de abril, incluyan en sus exigencias la renuncia a l proyecto de la construcción de la nuclear en Bielorrusia. Uds. también
pueden asistir Al “Camino de Chernobyl” en Minsk y otras actividades en Bielorrusia.

Todos juntos podremos reivindicar nuestro derecho de vida en un planeta limpio y ecológicamente seguro!

Si Ud. tiene intenciones de participar en los actos antinucleares en Bielorrusia o visitar las manifestaciones, le rogamos nos avisen:

antiatombel [at] riseup.net

ШВЕДСКИЙ

Upprop för enad aktion mot byggandet av nytt kärnkraftverk i Vitryssland

Den 26 april 2009, Tjernobyl-olyckans årsdag.

Dagens Vitryssland är ett post-sovjet-land, där en regim, till form polisstat och till väsen neoliberal, har  befäst sig som auktoritet. I redan 14 år har landet styrts av en och samma person, Alexander Lukasjenko, i början av sin regim populist, nu genomdrivare av antisociala reformer. Yttrandefrihet, pressfrihet,
mötesfrihet existerar inte i vårt land: Dessa grundvärden, liksom den politiska oppositionen, förtrycks. Skingrande av fredliga sammankomster, politiska rättegångar, preventiva arresteringar, allt detta är politisk vardag i Vitryssland.

För några år sedan började den styrande eliten överväga ett nytt urankraftverk. Lukasjenko tog beslutet utan att beakta samhällets önskemål, för att inte tala om sunt förnuft. Beslutet understöddes aktivt av den internationella kärnkraftlobbyn. Konstruktionsarbetet kommer att utföras av det ryska företaget Rosatom. Platsen för kraftverket ligger i en seismiskt aktiv zon, ett dussin kilometer från sjön Naroch, Vitrysslands största sjö, ekologiskt unik i landet och ett betydande turist- och veckoferiemål. På bygget
kommer att spenderas motsv. 4 miljarder dollar, som i stället kunde satsas på utveckling av förnybar energi.

Men de ovan nämnda problemen bleknar i jämförelse med det faktum, att Vitryssland fick 70 % av den radioaktiva föroreningen från atomkatastrofen i Tjernobyl. Men detta berör inte regeringen och presidenten det minsta. De vill skapa en tickande tidsbomb i ett land där en tredjedel av landet är olämpat för jordbruk eller bär- och svampplockning.

Vi, anarkistgruppen Motstånd Mot Kärnkraft (Antinuclear Resistance), tar ställning mot kärnindustri i allmänhet samt specifikt mot kärnkraftsbygget i Vitryssland. En del av de politiska krafterna i Vitryssland, inklusive oppositionen, understödde kärnkraftsbygget. Till skillnad från dem ser vi inte kärnkraften som säker, oberoende av vad för regim den funktionerar och byggs under. Vår verksamhet bygger på icke-auktoritära
principer, vi  har inte långvarigt samarbete med något politiskt parti, men med miljöorganisationer och gräsrotsinitiativ.

Den 26 april, årsdagen av Tjernobyl-olyckan, hålls årligen en demonstration med namnet Charnobylski Shlah (Tjernobyls Väg), till minnet av olyckan och dess direkta och senare offer. Från och med 1996 har anarkister deltagit i demonstrationen med mljö- och antikärnkraftsslagord. Men nu börjar demonstrationen, istället  för
att bara vara ett sorg- och minnestillfälle, anta stämning av protest: I ett land där tiotusentals människor dött till följd av kärnkraftsolyckan och hundratusentals blivit sjuka eller handikappade, skall det nu byggas en ny kärnreaktor! Och dettaenligt procedurer typiska för en auktoritär polisstat, som inte frågar folk om deras åsikter utan bara ställer dem inför beslut som faktum.

Den 26 april kommer vi återigen att aktivt delta i Tjernobyls Väg, vi försöker förmedla vår tydliga antikärnkrafts-position till alla, och informera så många som möjligt om den annalkande faran. Men nu
är det inte tillräckligt! Som ett verktyg för kamp mot statens olagligheter är vi beroende av internationellt stöd. Vi uppmuntrar alla anarkister, miljöförkämpar och antiauktoritärer världen över att utföra solidaritetshandlingar  den 26 april  2009. Vi sänder ett upprop till decentraliserad aktion av alla former, för att upplysa människor om våra problem och stoppa den vettlösa sta tsmakten, och deras sponsorer från IAEA. Om ni redan planerar att agera kring era egna kärnkraftsproblem den 26 april, ber vi att
ni också lägger till er lista kravet på att stoppa kränkraftverksbygget i Vitryssland. Ni är också välkomna att delta i Tjernobyls Väg i Minsk (Vitrysslands huvudstad) och i andra aktioner i Vitryssland.

Tillsammans kan vi stå upp till försvar för rätten till att leva på en ren och ekologiskt säker planet!

Om ni har intresse av att utföra aktioner i solidaritet med Vitrysslands antikärnkraftsrörelse, eller delta i demonstrationen i vitryssland, kontakta oss:

antiatombel (at) riseup.net

Sprid uppropet genom för er tillgängliga informationskanaler, och
översätt till flera språk om möjligt!

ПОЛЬСКИЙ

Kilka lat temu władze Białorusi, wbrew zdrowemu rozsądkowi i interesowi mieszkańców kraju, podjęły decyzję o budowie na terenie kraju elektrowni jądrowej. Decyzję tą wsparło aktywnie miedzynarodowe lobby jadrowe. Realizacją projektu ma się zająć rosyjska korporacja Rosatom. Budowa będzie prowadzona w pólnocno-zachodniej Białorusi, w rejonie aktywnym sejsmicznie, kilkadziesiąt kilometrów od jeziora Narocz – największego jeziora na Białorusi. Koszty projektu to ponad 4 miliardy dolarów, które możnaby przeznaczyć na rozwój alternatrywnych źrodeł energii.

Trudno się dziwić, ze decyzja o uruchomieniu elekrtowni jądrowej budzi na Bialorusi sprzeciw – do tego kraju trafiło 70% trujących pyłów radioaktywnych po awarii reaktora w Czarnobylu. Jej włądze wydają się być jednak całkowicie niezaniepokojone tym faktem: chcą zafundować nmieszkańcom bombę z opóźnionym zapłonem w kraju, gdzie na 1/3 terytorium w lasach nadal nie wolno zbierać grzybów i jagód, a na polach – hodować roślin i zwierząt.

Anarchistyczna grupa “Antyatomowego sprzeciwu” występuje przeciw energetyce jądrowej w jakiejkolwiek postaci, a zwłaszca – budowie elektrowni atomowej na terytorium Białorusi. W przeciwieństwie do części bailoruskich eliit politycznych, w tym sił “opozycji”, które poparły pomysł budowy elektrowni, anarchisci nie wierzą w “bezpieczeństwo” takiego obiektu, biorac pod uwagę jego zależność od politycznego reżimu, który go buduje, i który będzie kontrolował jego funkcjonowanie.

Działalnośc grupy opiera się na zasadach antyautorytarnych, nie współpracuje ona żadnymi partiami politycznymi, a jedynie z organizacjami ekologicznymi i oddolnymi inicjatywami obywatelskimi.

Co roku, 26 kwietnia, w rocznice awarii w Czarnobylu, na Białorusi organizowany jest pochód pod hasłem “Чарнобыльскі шлях”(Czarnobylski szlak) upamiętniajacy tę katastrofę oraz ludzi, ktrzy stracili życie usuwając jej skutki. Anarchiści biorą udzial w tej akcji pod hasłami ekologicznymi i antyatomowyumi od 1996 r.

W tym roku jednak demonstracja ta bedzie miała charakter nie solidarnosciowo-żałobny, ale protestacyjny: w kraju, gdzie w wyniku poprzedniej awarii stracily życie tysiące ludzi, a setki tysięcy zachorowały lub zostały inwalidami znowu chcą budowac elektrownię jądrową! Co więcej – robią to wedle wszelkich reguł autorytarnego państwa policyjnego, nie pytajac się ludnosci o zdanie, tylko stawiając ją przed faktem dokonanym.

26 kwietnia 2009 r. anarchisci wezmą po raz kolejny udział w “Czarnobylskim szlaku”, chcą też podjąc kampanie informacyjną, której celem będzie prezentacja ich stanowiska w tej sprawie, ostrzeżenie jak największej liczby o grożącym im niebezpieczeństwie oraz budowa obywatelskiego sprzeciwu. W obecnej sytuacji to jednak za mało.
“Antyatomowy sprzeciw” wzywa więc społeczność międzynarodową do wsparcia ich walki i apeluje do anarchistów, ekologów i ludzi na całym świecie
do organizowania 26 kwietnia akcji solidarnosciowych z antyatomowym ruchem na Białorusi.

“Wzywamy do zdecentralizowanego, międzynarodowego dnia akcji w dowolnej formie, które pomogą poinformować ludzi o naszym problemie i zatrzymać dzialania bialoruskich władz i ich sponsorów z międzynarodowej agencji ds. rozwoju energetyki atomowej (MAGATE).

Jeśli planujecie już akcję 26 kwietnia w sprawie lokalnych problemów związanych z energetyką jądrową, właczcie w jej tematykę żądanie wycofania planów budowy elektrowni jądrowej na Białorusi. Jeśli możecie – weźcie udzial w “Czarnobylskim szlaku” w Mińsku i innych akcjach na Białorusi.

Razem możemy wywalczyć prawo do życia na czystej i ekologicznie bezpiecznej planecie!”

Informacje o akcjach solidarnosciowych prosimy przesyłąć na adres:
antiatombel [at] riseup.net

ГРЕЧЕСКИЙ

Ένα κάλεσμα για κοινή δράση ενάντια στη κατασκευή του νέου εργοστασίου παραγωγής ενέργειας στη Λευκορωσία. 26 Απρίλη η μέρα του πυρηνικού ατυχήματος του Τσερνομπίλ.

Η σημερινή Λευκορωσία είναι μια μετασοβιετική χώρα, και σε αυτά τα χώματα ένα καθεστός με αστυνομοκρατούμενο και στην ουσία φιλελεύθερο, ενδυναμώθηκε. Εδώ και 14 χρόνια η χώρα ελέγχεται από τον ίδιο άνθρωπο, τον Αλέξανδρο Λουκασένκο, ένα δημαγωγό που προωθεί αντικοινωνικά μέτρα.

Η ελευθερία του λόγου, η ελευθερία του τύπου, η ελευθερία της συνάθροισης (σ.τ.μ.: σημαντική για διαδηλώσεις) δεν υπάρχουν στη χώρα μας. Αυτές οι βασικές αξίες, όπως και κάθε πολιτική αντιπολίτευση, καταστέλλονται. Οι ειρηνικές πορείες δυαλίονται, οι δίκες είναι πολιτικές, οι συλλήψεις γίνονται χωρίς αιτία. Αυτό είναι η καθημερινότητα εδώ στη Λευκορωσία.

Πριν μερικά χρόνια οι κυβερνώντες άρχισαν να σκέφτωνται να χτίσουν ένα κανούργιο πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο Λουκασένκο αποφάσησε να το χτίσει χωρίς να εισακούσει τη λαϊκή βούληση και τη φωνή της λογικής. Η απόφαση πάρθηκε με την ενεργή υποστήριξη του διεθνούς πυρηνικού λόμπυ (σ.τ.μ: εταιρείες που πουλάνε πυρηνική τεχνογνωσία). Η κατασκευή θα γίνει από τη Ρωσική εταιρεία Ροσατόμ (Rosatom). Θα γίνει σε σησμικά ενεργή περιοχή, λίγα χιλιόμετρα μακριά από τη λίμνη Ναρόχ, τη μεγαλύτερη της Λευκορωσίας, που είναι οικολογικώς μοναδική και την επισκέπτονται τουρίστες. Η κατασκευή θα κοστίσει 4 δισεκατομμύρια δολλάρια ΗΠΑ, που αν δεν τα έδιναν για πυρηνικά θα μπορούσαν να τα δώσουν για εναλλακτικές μορφές ενέργειας (σ.τ.μ: αιολική, ηλιακή, κλπ).

Αλλά ταπαραπανω δεν είναι τίποτα αν σκεφτούμε πως η Λευκορωσία μοιράστηκε το 70% της ραδιενέργειας μετά το πυρηνικό ατύχημα του Τσερνομπίλ. Όμως η κυβέρνηση και ο πρόεδρος (σ.τ.μ: Λυκασένκο) δεν ενδιαφέρονται. Θέλουν να δημιουργήσουν μια ωρολογιακή βόμβα στη χώρα μας, όπου ήδη το ένα τρίτο της γης είναι ακατάλληλο για καλλιέργειες και μάζεμα φραουλών ή μανιταριών (σ.τ.μ.: στις σλαβικές χώρες το μάζεμα μανιταριών είναι πολύ συνηθισμένο, σα να λέγαμε εδώ το μάζεμα πορτοκαλιών ή πατατών).

Εμείς, η αντιπυρηνική αντίσταση, μια αναρχική ομάδα, βγαίνουμε έξω ενάντια στα πυρηνικά παντού και ειδικά ενάντια στη κατασκευή του νέου πυρινικού σταθμού στη Λευκορωσία. Μέρος των πολιτικών δυνάμεων της χώρας, μαζί με αντιπολίτευση, υποστήριξαν το πυρηνικό εργοστάσιο. Ενάντια σε αυτούς, εμείς δεν πιστεύουμε πως το εργοστάσιο θα είναι ασφαλές, ανεξάρτητα από ποιά κυβέρνηση είναι στην εξουσία. Η δράση μας βασίζεται σε αντι-ιεραρχικές αξίες, δεν συνεργαζόμαστε με κανένα πολιτικό κόμμα σε μόνιμη βάση, αλλά έχουμε συνεργασία με οικολογικές οργανώσεις και δημοκρατικές λαϊκές “από τα κάτω” πρωτοβουλίες.

Στις 26 Απρίλη, ημέρα του Τσερνομπίλ, μια ετήσια πορεία, το Μονοπάτι Του Τσερνομπίλ, θα γίνει προς ενθύμηση του ατυχήματος και των ανθρώπων που έγιναν θύματά του. Αρχίζοντας από το 1996 αναρχικοί παίρνουν μέρος στη πορεία με οικολογικά και αντιπυρηνικά σλόγκαν. Αλλά φέτος η πορεία, αντί απλά για ενθύμηση των θυμάτων, θα είναι διαδήλωση διαμαρτυρίας: στη Λευκορωσία, όπου πολλοί χιλιάδες πέθαναν ως αποτέλεσμα της μόλυνσης από το Τσερνομπίλ και εκατοντάδες χιλιάδες αρρώστησαν από τη ραδιενέργεια, θα χτίσουν ένα νέο πυρηνικό εργοστάσιο! Και αυτό θα γίνει με τους κανονισμούς ενός απολυταρχικού αστυνομοκρατούμενου καθεστώτος δίχως να ρωτούν τη γνώμη του λαού, αλλά εξαναγκάζοντάς τον να το δεχτεί.

Στις 26 Απρίλη θα είμαστε και πάλι το πιό ενεργό μπλοκ της πορείας Το Μονοπάτι Του Τσερνομπίλ (Charnobylski Shlah), θα προσπαθήσουμε να περάσουμε σε όλους το μύνημα ενάντια στα πυρινικά, θα ενημερώσουμε όσους περισσότερους μπορούμε για το κίνδυνο που μας ετοιμάζουν. Αλλά δεν είναι αρκετό αυτό! Ως βοήθημα ενάντια στην αυθαιρεσία του κράτους ζητούμε διεθνή υποστήριξη. Ζητούμε από αναρχικούς, περιβαντολογιστές, αντιεξουσιαστές όλου του κόσμου να κάνουν πράξεις αλλυλεγγύης στις 26 Απρίλη 2009. Καλούμε για μια αποκεντρωμένη ημέρα δράσεων οποιασδήποτε μορφής, που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να μάθουν κάτι για το πρόβλημά μας και να σταματήσει η προσβλητική εξουσία και οι σπόνσορές της της ΙΑΕΑ (στ.μ: διεθνής οργάνωση πυρηνικών)

Αν ήδη έχετε προγραμματίσει δράσεις στις 26 Απρίλη για τα τοπικά σας προβλήματα σχετικά με πυρηνικά, παρακαλώ βάλτε στα αιτήματά σας και την ακύρωση του νέου πυρηνικού σταθμού της Λευκορωσίας. Επίσης θα χαρούμε να σας δούμε κι από κοντά στη πορεία Το Μονοπάτι Του Τσερνομπίλ (The Chernobyl Path) στη προτεύουσα Μινσκ (Minsk) αλλά και σε άλλες δράσεις στη Λευκορωσία.

Μαζί θα μπορέσουμε να προσταστέψουμε το δικαίωμα στη ζωή και σε έναν καθαρό οικολογικώς ασφαλή πλανήτη!

Εάν θέλετε να κάνετε πράξεις αλλυλεγγήης με το αντιπυρηνικό κίνημα της Λευκορωσίας ή να έρθετε στη πορεία διαμαρτυρίας στη Λευκορωσία παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας:

antiatombel[at]riseup.net

Πείτε το και σε άλλους και δώστε καλέσματα από ότι κανάλια πληροφοριών έχετε διαθέσημα.

1 коммент

 1. Greek translation:

  Ένα κάλεσμα για κοινή δράση ενάντια στη κατασκευή του νέου εργοστασίου παραγωγής ενέργειας στη Λευκορωσία. 26 Απρίλη η μέρα του πυρηνικού ατυχήματος του Τσερνομπίλ.

  Η σημερινή Λευκορωσία είναι μια μετασοβιετική χώρα, και σε αυτά τα χώματα ένα καθεστός με αστυνομοκρατούμενο και στην ουσία φιλελεύθερο, ενδυναμώθηκε. Εδώ και 14 χρόνια η χώρα ελέγχεται από τον ίδιο άνθρωπο, τον Αλέξανδρο Λουκασένκο, ένα δημαγωγό που προωθεί αντικοινωνικά μέτρα.

  Η ελευθερία του λόγου, η ελευθερία του τύπου, η ελευθερία της συνάθροισης (σ.τ.μ.: σημαντική για διαδηλώσεις) δεν υπάρχουν στη χώρα μας. Αυτές οι βασικές αξίες, όπως και κάθε πολιτική αντιπολίτευση, καταστέλλονται. Οι ειρηνικές πορείες δυαλίονται, οι δίκες είναι πολιτικές, οι συλλήψεις γίνονται χωρίς αιτία. Αυτό είναι η καθημερινότητα εδώ στη Λευκορωσία.

  Πριν μερικά χρόνια οι κυβερνώντες άρχισαν να σκέφτωνται να χτίσουν ένα κανούργιο πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο Λουκασένκο αποφάσησε να το χτίσει χωρίς να εισακούσει τη λαϊκή βούληση και τη φωνή της λογικής. Η απόφαση πάρθηκε με την ενεργή υποστήριξη του διεθνούς πυρηνικού λόμπυ (σ.τ.μ: εταιρείες που πουλάνε πυρηνική τεχνογνωσία). Η κατασκευή θα γίνει από τη Ρωσική εταιρεία Ροσατόμ (Rosatom). Θα γίνει σε σησμικά ενεργή περιοχή, λίγα χιλιόμετρα μακριά από τη λίμνη Ναρόχ, τη μεγαλύτερη της Λευκορωσίας, που είναι οικολογικώς μοναδική και την επισκέπτονται τουρίστες. Η κατασκευή θα κοστίσει 4 δισεκατομμύρια δολλάρια ΗΠΑ, που αν δεν τα έδιναν για πυρηνικά θα μπορούσαν να τα δώσουν για εναλλακτικές μορφές ενέργειας (σ.τ.μ: αιολική, ηλιακή, κλπ).

  Αλλά ταπαραπανω δεν είναι τίποτα αν σκεφτούμε πως η Λευκορωσία μοιράστηκε το 70% της ραδιενέργειας μετά το πυρηνικό ατύχημα του Τσερνομπίλ. Όμως η κυβέρνηση και ο πρόεδρος (σ.τ.μ: Λυκασένκο) δεν ενδιαφέρονται. Θέλουν να δημιουργήσουν μια ωρολογιακή βόμβα στη χώρα μας, όπου ήδη το ένα τρίτο της γης είναι ακατάλληλο για καλλιέργειες και μάζεμα φραουλών ή μανιταριών (σ.τ.μ.: στις σλαβικές χώρες το μάζεμα μανιταριών είναι πολύ συνηθισμένο, σα να λέγαμε εδώ το μάζεμα πορτοκαλιών ή πατατών).

  Εμείς, η αντιπυρηνική αντίσταση, μια αναρχική ομάδα, βγαίνουμε έξω ενάντια στα πυρηνικά παντού και ειδικά ενάντια στη κατασκευή του νέου πυρινικού σταθμού στη Λευκορωσία. Μέρος των πολιτικών δυνάμεων της χώρας, μαζί με αντιπολίτευση, υποστήριξαν το πυρηνικό εργοστάσιο. Ενάντια σε αυτούς, εμείς δεν πιστεύουμε πως το εργοστάσιο θα είναι ασφαλές, ανεξάρτητα από ποιά κυβέρνηση είναι στην εξουσία. Η δράση μας βασίζεται σε αντι-ιεραρχικές αξίες, δεν συνεργαζόμαστε με κανένα πολιτικό κόμμα σε μόνιμη βάση, αλλά έχουμε συνεργασία με οικολογικές οργανώσεις και δημοκρατικές λαϊκές “από τα κάτω” πρωτοβουλίες.

  Στις 26 Απρίλη, ημέρα του Τσερνομπίλ, μια ετήσια πορεία, το Μονοπάτι Του Τσερνομπίλ, θα γίνει προς ενθύμηση του ατυχήματος και των ανθρώπων που έγιναν θύματά του. Αρχίζοντας από το 1996 αναρχικοί παίρνουν μέρος στη πορεία με οικολογικά και αντιπυρηνικά σλόγκαν. Αλλά φέτος η πορεία, αντί απλά για ενθύμηση των θυμάτων, θα είναι διαδήλωση διαμαρτυρίας: στη Λευκορωσία, όπου πολλοί χιλιάδες πέθαναν ως αποτέλεσμα της μόλυνσης από το Τσερνομπίλ και εκατοντάδες χιλιάδες αρρώστησαν από τη ραδιενέργεια, θα χτίσουν ένα νέο πυρηνικό εργοστάσιο! Και αυτό θα γίνει με τους κανονισμούς ενός απολυταρχικού αστυνομοκρατούμενου καθεστώτος δίχως να ρωτούν τη γνώμη του λαού, αλλά εξαναγκάζοντάς τον να το δεχτεί.

  Στις 26 Απρίλη θα είμαστε και πάλι το πιό ενεργό μπλοκ της πορείας Το Μονοπάτι Του Τσερνομπίλ (Charnobylski Shlah), θα προσπαθήσουμε να περάσουμε σε όλους το μύνημα ενάντια στα πυρινικά, θα ενημερώσουμε όσους περισσότερους μπορούμε για το κίνδυνο που μας ετοιμάζουν. Αλλά δεν είναι αρκετό αυτό! Ως βοήθημα ενάντια στην αυθαιρεσία του κράτους ζητούμε διεθνή υποστήριξη. Ζητούμε από αναρχικούς, περιβαντολογιστές, αντιεξουσιαστές όλου του κόσμου να κάνουν πράξεις αλλυλεγγύης στις 26 Απρίλη 2009. Καλούμε για μια αποκεντρωμένη ημέρα δράσεων οποιασδήποτε μορφής, που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να μάθουν κάτι για το πρόβλημά μας και να σταματήσει η προσβλητική εξουσία και οι σπόνσορές της της ΙΑΕΑ (στ.μ: διεθνής οργάνωση πυρηνικών)

  Αν ήδη έχετε προγραμματίσει δράσεις στις 26 Απρίλη για τα τοπικά σας προβλήματα σχετικά με πυρηνικά, παρακαλώ βάλτε στα αιτήματά σας και την ακύρωση του νέου πυρηνικού σταθμού της Λευκορωσίας. Επίσης θα χαρούμε να σας δούμε κι από κοντά στη πορεία Το Μονοπάτι Του Τσερνομπίλ (The Chernobyl Path) στη προτεύουσα Μινσκ (Minsk) αλλά και σε άλλες δράσεις στη Λευκορωσία.

  Μαζί θα μπορέσουμε να προσταστέψουμε το δικαίωμα στη ζωή και σε έναν καθαρό οικολογικώς ασφαλή πλανήτη!

  Εάν θέλετε να κάνετε πράξεις αλλυλεγγήης με το αντιπυρηνικό κίνημα της Λευκορωσίας ή να έρθετε στη πορεία διαμαρτυρίας στη Λευκορωσία παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας:

  antiatombel@riseup.net

  Πείτε το και σε άλλους και δώστε καλέσματα από ότι κανάλια πληροφοριών έχετε διαθέσημα.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *